RSS       NL  |  FR  |  EN       Search  
 

Financiële structuur

Vastned Retail Belgium heeft op 30 juni 2017 een conservatieve financiële structuur die haar toelaat om haar activiteiten ook in 2017 uit te voeren. 
 
De belangrijkste kenmerken van de financiële structuur zijn op 30 juni 2017:
 • Bedrag opgenomen financiële schulden: € 100 miljoen (excl. marktwaarde financiële derivaten).
 • 40% van de kredietlijnen zijn langetermijnfinancieringen met een gemiddelde resterende looptijd van 2,9 jaar. 60% van de kredietlijnen zijn kortetermijnfinancieringen waarvan 29% kredieten met een onbeperkte looptijd (€ 32 miljoen) en 31% kredieten die op vervaldag komen in het derde kwartaal van 2017 (€ 20 miljoen) en het eerste semester van 2018 (€ 15 miljoen). 
Verhouding langetermijn- en korte termijnfinancieringen

 • Vervaldata van de kredieten tussen 2017 en 2021.
 • Spreiding van de kredieten over 4 Europese financiële instellingen.
 • € 12 miljoen niet-opgenomen beschikbare kredietlijnen om schommelingen in liquiditeitsbehoeften op te vangen en ter financiering van toekomstige investeringen.
 • 80% van de kredietlijnen heeft een vaste rentevoet of is gefixeerd door renteswaps, 20% heeft een variabele rentevoet. Op 30 juni 2017 heeft 90% van de opgenomen kredieten een vaste rentevoet, 10% een variabele rentevoet.
 • Vaste rentevoeten zijn gefixeerd voor een resterende periode van gemiddeld 1,8 jaar.
 • Gemiddelde rentevoet voor het eerste semester 2017: 3,1% incl. bankmarges (3,1% voor het eerste semester van 2016).
 • Waarde van de financiële derivaten: € 2,3 miljoen negatief.
 • Beperkte schuldgraad van 28% (27% op 31 december 2016) (wettelijk maximum: 65%).
 • Er hebben zich in het eerste halfjaar van 2017 geen wijzigingen voorgedaan in de bestaande gecontracteerde convenanten en op 30 juni 2017 voldoet de GVV aan deze convenanten.
Vervaldagkalender kredietlijnen

 

 
 
Sitemap Privacy policy info pdf